achtergrond effen

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden door hier te klikken.

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1-3-2018.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, tussen Balaiko en haar afnemers of opdrachtgevers verder te noemen "koper", waarop Balaiko deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
 2. Eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet. 

Artikel 2. Offertes/informatie

 1. Alle offertes die door Balaiko zijn uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
 2. De in de offertes vermelde prijzen zijn inclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Balaiko kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Balaiko niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3. Bestelling

 1. Bestelling door koper vindt bij voorkeur per email plaats, eventueel mondeling.
 2. Indien de koper het de bestelling per email heeft geplaatst, bevestigt Balaiko onverwijld per email de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van de bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Balaiko passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. In geval van mondelinge bestelling, vormen de aflevering, de ontvangst en de ter zake opgemaakte factuur voldoende bewijs van het bestaan van de overeenkomst. 

Artikel 4. Prijzen

 1. Voorzover levering niet plaatsvindt op basis van offerte hanteert Balaiko prijzen zoals op de website www.balaiko.nl vermeld, eventueel vermeerderd met verzendkosten, tenzij anders is overeengekomen met de koper.  
 2. Alle prijzen van Balaiko zijn in euro's en inclusief BTW. 
 3. Balaiko kan op ieder moment zijn prijzen wijzigen. 
 4. Zodra de gewijzigde prijzen zijn vermeld op deze website gelden deze voor de koper. 
 5. Tijdstip van bestelling bepaalt welke prijzen gelden voor de koper. 

Artikel 5. Levering 

 1. Binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer levert Balaiko gratis vanaf een bedrag van €15,- (incl BTW).
 2. Balaiko levert diervoer op afgesproken tijdstip en locatie bij de koper. Alleen bij onvoorziene omstandigheden voor Balaiko kan hier vanaf worden geweken.
 3. Supplementen en verzorgingsproducten worden verzonden via PostNL. Hiervoor worden verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Betaling 

 1. In geval van levering buiten het bezorggebied van Balaiko vindt betaling plaats via iDeal ofwel door vooruitbetaling , onder vermelding van het factuurnummer, ten gunste van het rekeningnummer NL70RABO0131859528 op naam gesteld van Balaiko te Hoogezand. Verzending door Balaiko vindt plaats nadat betaling is ontvangen.
 2. In geval van levering binnen het aangegeven bezorggebied van Balaiko in Groningen en Drenthe vindt betaling plaats voorafgaand of bij aan aflevering uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Balaiko en koper. Betaling vindt plaats:
  1. bij levering door middel van PIN of contant, creditcards worden niet geaccepteerd;
  2. voorafgaand aan de levering door middel van vooruitbetaling, bij voorkeur onder vermelding van het factuurnummer, ten gunste van het rekeningnummer NL70RABO0131859528  op naam gesteld van Balaiko te Hoogezand. Betaling dient te zijn ontvangen door Balaiko en tijde van levering.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Balaiko kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade (dierenartskosten en of eventuele andere kosten) als gevolg van de kwaliteit van geleverde diervoeders, supplementen en van onjuist of onzorgvuldig gebruik van geleverde stalstrooisels. Bij verandering van soort strooisel dient door de betreffende paardenverzorger of eigenaar voorkomen te worden dat paarden of ponies meer dan en paar happen van het voor hen nieuwe strooisel eten. Dat kan leiden tot verstoppingen, koliek etc. Balaiko kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld in welke zin dan ook. 
 2. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Balaiko beperkt tot het factuurbedrag van het door koper bestelde producten.

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Balaiko zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Balaiko afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Balaiko heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Balaiko haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Balaiko opgeschort. 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Balaiko en koper is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 10. Wijziging van de voorwaarden

 1. Balaiko is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijziging treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.